خدمات خارجی توسعه کسب و کار

خدمات (خارجی) توسعه کسب و کار، مشاوره و آموزش در قالب واردات و EMC
  • ارائه خدمات جامع اجرایی در حوزه واردات
  • ارائه خدمات صادراتی
  • برگزاری کارگاه های تخصصی
  • زنجیره تامین و واردات مورد نیاز صنایع مختلف

قسمت دیدگاه بسته شده است.