خدمات سرمایه گذاری

خدمات، سرمایه گذاری و راهبری طرح های نوآورانه
  • پیشرو بودن
  • طراحی فرآیند ارزیابی منحصر به فرد و آزموده شده جهت Due diligence
  • ارتباط نزدیک و گسترده با سرمایه گذاران خارجی
  • راهبری میدانی با طرح های فناوری محور

قسمت دیدگاه بسته شده است.