بخش ساخت و ساز پس از پشت سر نهادن دوره های رشد بسیار مناسب، شاهد افت روند فعالیت های خود بوده و بحران کووید 19 نیز ضربات سهمگینی بر این بخش وارد نموده است.

همه گیری ویروس کرونا منجر به رکود بر فعالیتهای اقتصادی از جمله بخش ساخت و ساز شده است. بر اساس برآورد موسسه کوفاس، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان پس از ثبت ارقام 3/2 و 2/5 درصد به ترتیب در سال های 2018 و 2019 کاهش 4/8 درصدی را در سال 2020 تجربه می کند.

حضور موفق شما در بازارهای جهانی

توسعه بازار بین المللی کسب و کار و محصول شما با رایمندسرویس

در سمت تقاضا، کاهش درآمد و فضای ابهامی که خانوارها و بنگاه ها با آن مواجهند، تقاضای ساختمان های مسکونی و تجاری را در تنگنا قرار می دهد. در حقیقت افزایش بیکاری و پس اندازهای احتیاطی باعث کاهش تقاضای مسکن می گردد. شرکت ها به دلیل درآمد کمتر و شرایط بی ثبات، پروژه های سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید را لغو نموده یا به تعویق می اندازند.
دولت ها صنعت ساخت و ساز را کلید بهبود اقتصادی و منبع ایجاد اشتغال می دانند. با افزایش دوباره بهای ( PVC پلاستیک) به عنوان نهاده اصلی صنعت ساخت و ساز، بهبود مستمر در بخش کاملاً مشهود می گردد.