پورتفوی مدیریت صادرات (EMC)

مدیریت صادرات EMC

شرکت دانش بنیان رایمندسرویس با تکیه بر مدیران کارآفرین و  کارشناسان صادراتی خبره خود، و به کمک دفاتر بین المللی خود در کشورهای مختلف، بعنوان کارگزاران تجاری برون مرزی کریدور توسعه صادرات مجری بازاریابی و مدیریت صادرات (EMC) محصولات دانش بنیان و ایرانی به بازارهای بین المللی است.