پورتفوی ما

سبد مشتریان ما

عارضه یابی و رفع عارضه

عارضه یابی پنجگانه و رفع عارضه و بهبود مستمر کسب و کارهای دانش بنیان و فناورانه

توسعه فروش داخلی

توسعه و بهبود فروش و بازاریابی داخلی کسب و کارهای فناورانه

مدیریت صادرات (EMC)

توسعه و بهبود خارجی کسب و کار در قالب EMC بعنوان کارگزار کریدور توسعه صادرات

آموزش

آموزش

برگزاری کارگاهای آموزشی و ارتقای علمی برای سازمان ها و مجموعه های دانش بنیان

بازرگانی

بازرگانی

نیازسنجی و واردات محصولات اولیه

ضمانت نامه صادراتی

ضمانت نامه صادراتی

صدور ضمانت نامه صادراتی بعنوان کارگزار صندو ضمانت ایران