تیم رایمند سرویس

سرپرست منطقه ای فروش
مدیر دپارتمان بازاریابی و فروش
کارشناس مالی و حسابداری
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
کارشناس تولید و عملیات
رئیس هیئت مدیره و هم بنیان گذار