تیم رایمند سرویس

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
کارشناس تولید و عملیات
رئیس هیئت مدیره و هم بنیان گذار
مدیرعامل و هم بنیان گذار