تیم

مسئول تیم عارضه یابی مدیران ارشد
مسئول تیم عارضه یابی سیستمی و ساختاری
مدیر دپارتمان عارضه یابی
مسئول تیم عارضه یابی منابع انسانی
مسئول تیم عارضه یابی صادرات
مسئول تیم عارضه یابی بازاریابی و فروش