سیدمیثم موسویان

سید میثم موسویانسید میثم موسویان

سیدمیثم موسویان

مدیر دپارتمان صادرات

تحصیلات :

  • کارشناسی : صنایع
  • کارشناسی ارشد : بازرگانی

سوابق :