علی کاشانی زاده

علی کاشانی زاده

مدیر دپارتمان عارضه یابی

تحصیلات :

 

سوابق :

  • ممیز مورد تایید سایپا
  • 15 سال سابقه در زمینه عارضه یابی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
  • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
  • مدیر تضمین کیفیت تولیدی الکتروفن
  • مدیر تضمین کیفیت فنرلول تهران
  • مدیر کنترل کیفیت تولیدی کالا روان نوید