علی کاشانی زاده

علی کاشانی زاده

کارشناس تولید و عملیات

تحصیلات :

 

سوابق :