محمد زاغری

مدیر منابع انسانی

تحصیلات :

  • مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق : 

  • کارشناس ارشد جذب سفر‌های علی‌بابا
  • مشاور منابع انسانی مرکز تماس حامیسان
  • مشاور منابع انسانی شرکت ریحون
  • مشاور کسب و کار مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • کارشناس ارشد منابع انسانی گروه سرمایه گذاری فیروزه
  • مدیر منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری بذرمایه روشن
  • مدیرمنابع انسانی شرکت دانش و فناوری فاطر شریف