مسعود بهره بر

مسعود بهره بر

تدوین طرح های کسب وکار

تحصیلات: کارشناس ارشد برق